ANBI | The Donkey Sanctuary (2024)

NaamStichting The Donkey Sanctuary Nederland
Kamer van Koophandel50110152
Post adres

Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort, Nederland

Telefoon033 - 204 57 02
E-mailinfo@donkeysanctuary.nl
RSIN822554069
Actief in sectorDieren
Actief inWereldwijd actief
Aantal medewerkersin Nederland 0
Aantal vrijwilligersin Nederland 0
Jaarverslag 2023Download
Jaarverslag 2022Download
Jaarverslag 2021Download
Jaarverslag 2020Download
Jaarverslag 2019Download
Jaarverslag 2018Download
Jaarverslag 2017Download
Jaarverslag 2016Download
Jaarverslag 2015Download
Jaarverslag 2014Download
Jaarverslag 2013Download
Jaarverslag 2012Download

Statutair Bestuur van de instelling

Voorzitter, secretarisMevr. C.M. Martin
PenningmeesterDhr. C. Young
BestuurslidMevr. M.J. Steele
BestuurslidDhr. J.R. Searle

Beloningsbeleid

De bestuursleden worden niet bezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding in hun functie als bestuursleden van de Stichting The Donkey Sanctuary Nederland.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel:

 1. Geld in te zamelen voor en steun te verlenen aan wereldwijde projecten en entiteiten die, direct of indirect, met The Donkey Sanctuary organisatie zijn verbonden;
 2. Het in de breedste zijn van het woord zorgen voor, beschermen en beveiligen van ezels die zorg nodig hebben als gevolg van ziekte, verwaarlozing, verkeerde bejegening, slechte leefomstandigheden, verkeerd gebruik of andere vreemde omstandigheden die het algemeen welzijn van ezels schaadt alsmede het voorkomen en bestrijden van wreedheden en lijden van ezels in het algemeen in binnen- en buitenland;
 3. Het informeren van publiek in de breedste zin van het woord, omtrent alle situaties hiervoor genoemd onder b; alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het opzetten en ondersteunen van eigen opvang (The Donkey Sanctuary organisatie internationaal) waar ezels verzorgd worden alsmede het ondersteunen, financieel en materieel, van bestaande projecten op het gebied van ezelopvang;
 2. Het opzetten van projecten die het welzijn van ezels in het algemeen en ezels in de opvang verbetert;
 3. Het opzetten van publieksinformatie campagnes waar het algemeen publiek geïnformeerd wordt omtrent de toestand van ezels en de opvang van de stichting;
 4. Het werven van fondsen in de breedste zin van het woord.

Het belangrijkste oogmerk

De Stichting The Donkey Sanctuary Nederland is op 3 juni 2010 opgericht (als een in Nederland geregistreerde stichting, statutair gevestigd te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 83 i).

De stichting is op 1 februari 2011 met haar werkzaamheden begonnen en is een dochterorganisatie van The Donkey Sanctuary, een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde algemeen nut beogende instelling (als zodanig ingeschreven onder nummer 264818) en van de enige corporate trustee van The Donkey Sanctuary, zijnde The Donkey Sanctuary Trustee Limited (een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde vennootschap, registratienummer 07328588). Beide zijn statutair gevestigd te Slade House Farm, Sidmouth, EX10 0NU, Verenigd Koninkrijk.

Werkzaamheden / besteding van gelden

Redding en herplaatsing

Onze strategieën voor redding en herplaatsing zorgen ervoor dat de ezels die we verzorgen profiteren van een omgeving die rijk is aan afwisseling.

Naast het geven van een thuis aan ezels in onze opvangcentra en ondersteunde therapiecentra, proberen we actief om ze te herplaatsen bij gezinnen, scholen en andere instellingen via ons Donkey Guardian-programma.

We wijzen geld toe om dit programma te promoten en om huizen te identificeren die zorg kunnen bieden aan twee of meer van onze ezels. Onze investering vergroot het aantal herhuisvestingen van ezels, waardoor vitale ruimte op onze boerderijen vrijkomt en het aantal ezels in andere bedrijfsbases wordt verminderd.

We bieden ook gedragsopleidingen voor eigenaren, en we helpen mensen bij het vinden van een nieuw huis als ze niet meer voor hun ezel(s) kunnen zorgen.

In de toekomst zullen we doorgaan met het aanpakken van de diepere oorzaken van afstand doen en meer liefdevolle huizen vinden voor ezels die onder onze hoede zijn.

Ezels in de gemeenschap

We investeren in gemeenschapsprojecten met ezels in 35 landen over de hele wereld. Door middel van grote projecten en samenwerkingen verlichten we niet alleen het lijden van ezels direct, maar trainen en adviseren we anderen om hetzelfde te doen.

We hebben de reikwijdte van onze samenwerking met andere gelijkgestemde organisaties uitgebreid, op weg naar een meer geïntegreerde en duurzame aanpak, waarbij we in contact treden met gemeenschappen die afhankelijk zijn van ezels en hen helpen bij het bouwen van hun eigen infrastructuur.

We weten dat we door ezels te helpen, de mensen helpen die van hen afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud; nog een reden waarom het stimuleren van onze internationale projecten zo belangrijk is.

Interactie tussen mens en ezel

We investeren ook steeds meer in de interactie tussen mens en ezel, waardoor zowel ezels als kinderen een connectie kunnen maken op emotioneel en fysiek niveau. Dit helpt niet alleen kwetsbare mensen om belangrijke levensvaardigheden te ontwikkelen, maar verrijkt ook het leven van ezels die van mishandeling zijn gered.

In 2016 hebben we een nieuw Donkey-Assisted Therapy-programma geïntroduceerd, waarbij kinderen minder tijd op de rug van een ezel doorbrachten en meer tijd op andere manieren met ezels omgingen.

Deze nieuwe aanpak verandert ezels in leraren, waardoor kinderen en volwassenen met extra behoeften dingen over de dieren kunnen leren door middel van praktische interactie.

We zijn van plan deze diensten uit te breiden naar andere groepen, zoals patiënten met een posttraumatische stressstoornis, en om ons begrip van de impact van door ezels gefaciliteerd leren op kwetsbare mensen te verbeteren.

Inkomsten

De instelling krijgt alleen inkomsten uit eigen fondsenwervingsinspanning.

Activiteitenverslag

Hieronder vindt u de origineel Engelse jaarverslagen en financiële rapporten.

Jaarverslagen UK
Annual Review 2019Download
Annual Review 2018Download
Annual Review 2017Download
Annual Review 2016Download
Annual Review 2015Download
Financiële rapportage UK
Report and accounts 2022Download
Report and accounts 2021Download
Report and accounts 2020Download
Report and accounts 2019Download
Report and accounts 2018Download
Report and accounts 2017Download
Report and accounts 2016Download
Report and accounts 2015Download


Download hier het ingevulde ANBI formulier van The Donkey Sanctuary Nedeland (pdf).

 • Over ons
  • Hoe het allemaal begon
  • Wereldwijde ezelhulp
  • Wat willen we bereiken
  • Actief in
 • Nieuws
 • Waar werken we
  • Engeland
  • Ierland
  • Cyprus
  • Italië
  • Spanje
  • Griekenland
  • Portugal
  • Roemenië
  • Egypte
  • Ethiopië
  • India
  • Kenia
  • Mexico
  • China
  • Lamu
  • Andere Landen
 • Help ons mee
  • Online donatie
  • Nalatenschap
  • SEPA en incassovragen
  • ANBI + jaarverslagen
  • Periodieke Schenking
 • Meer Donkey
 • Over ezels
  • Geschiedenis
  • Kenmerken
  • Voeding
  • De aanschaf
  • Verzorging
  • Gedrag
  • Huisvesting
  • Muilezels
 • Contact
ANBI | The Donkey Sanctuary (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 5848

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.