Donkey Sanctuary Bonaire - Alles over de Ezelopvang (2024)

Bonaire

Byjules4000

Wil jij de Donkey Sanctuary Bonaire bezoeken? Een ezel opvang bezoeken klinkt als een vrij normale activiteit. Toch spreken vele toeristen van een van de leukere ervaringen op het eiland wanneer ze bij de Donkey Sanctuary op Bonaire zijn geweest.

Door de opvang te bezoeken draag je met je entreekaartje bij aan het welzijn van de ezels op Bonaire. Met de auto rijd je het enorme terrein op en kun je de ezels voeren. Je mag zelf kiezen of je liever in de auto blijft of uitstapt om de viervoeters te voorzien van een hapje. Voor wie durft mag de ezels ook aaien. De ezels zijn niet verlegen en komen direct naar de auto toe. Ze weten dat sinds dat de opvang is geopend in 1993, dat een auto goed nieuws betekent. De wortels die worden gevoerd zijn te koop bij de ingang.

Inhoudsopgave

Ontstaan Donkey Sanctuary Bonaire

Donkey Sanctuary Bonaire werd in 1993 opgericht door de Nederlandse Marina Melis. Toen ze in 1992 voor ‘t eerst op Bonaire verscheen, was ze geschokt hoe de ezels op het eiland erbij liepen. Ze zag dat de dieren in een slechte conditie waren, uitgehongerd en ook dorstig. Vaak werden de ezels slachtoffer van aanrijdingen op de wegen. Melis dacht ‘hier ga ik iets aan doen’ en begon met het voeren van de ezels en het geven van medische zorg. Toen richtte ze vervolgens de Donkey Sanctuary Bonaire op, met als doel ‘t beschermen en het behouden van de wilde ezels op Bonaire. Inmiddels is Donkey Sanctuary Bonaire uitgegroeid tot een bekende organisatie: ze zetten zich in voor het welzijn van de ezels en voor educatie en bewustwording bij de lokale bevolking en toeristen.

Oorsprong ezels Bonaire

Bij de Donkey Sanctuary op Bonaire kun jij niet alleen genieten van de interactie met de ezels, maar ook meer leren over deze fascinerende dieren en hun geschiedenis op ‘t eiland. Het eiland Bonaire staat bekend om de wilde ezels, die daar al honderen jaren los rondlopen. De Spanjaarden en brachten de ezels geleden naar Bonaire om te gebruiken voor transport en landbouw.

Bij de Donkey Sanctuary kun je ook meer te weten komen over deze geschiedenis en hoe de organisatie zich inzet om de diertjes te beschermen en te behouden voor de toekomstige generaties. Er zijn informatieve displays en borden die de geschiedenis van de ezels op Bonaire en het belang voor ‘t eiland laten zien. Lees hier meer over de geschiedenis van Bonaire.

Donkey Sanctuary Bonaire - Alles over de Ezelopvang (3)

Werkwijze opvang ezels

Vrijwilligers gaan gelijk op pad om een melding achterna te gaan wanneer een in het wild levende ezel in nood is. Wanneer gewonden en zieke dieren binnenkomen worden ze verpleegd in de opvang. Als het nodig is zal er daarbij een dierenarts worden geraadpleegd.

Veulens zonder moeder worden met de fles grootgebracht. Hengsten worden gecastreerd bij binnenkomst om uitbreiding van de populatie in toom te houden. Als een ezeltje uit het wild wordt gehaald, wordt het het hele leven lang met liefde verzorgd in de donkey sanctuary.

Ezels en educatie

Op scholen wordt er over de ezels geleerd. Het natuur, milieu en educatie programma bevat een lesbox over ezels.

Er wordt de kinderen 4 lessen over ezels aangeboden waarbij de laatste les plaatsvindt als schoolreisje. Hiermee draagt de donkey sanctuary bij aan de kennis over de ezels op het eiland.

Donkey Sanctuary Bonaire - Alles over de Ezelopvang (4)

Donkey Sanctuary gids boeken

D’r zijn verschillende manieren om de ezels te ontmoeten in de Donkey Sanctuary Bonaire. Bezoekers kunnen ‘n wandeling maken door het park en genieten van de rustige omgeving terwijl ze de diertjes bekijken. Daarnaast is er ‘n mogelijkheid om een ezel te adopteren en persoonlijk contact te maken met ‘n individueel dier.

Ook is het mogelijk rondleidingen met een gids te krijgen op de Donkey Sanctuary: bezoekers kunnen meer te weten komen over de geschiedenis van de ezels op Bonaire en hoe de sanctuary zich inzet voor hun bescherming en welzijn. Deze rondleidingen zijn ook beschikbaar voor groepen en kunnen worden aangepast aan de behoeften en interesses van de bezoekers.

Bijdragen aan Donkey Sanctuary Bonaire

De Donkey Sanctuary Bonaire is ‘n non-profitorganisatie die volledig afhankelijk is van de donaties en vrijwilligerswerk om het werk voort te zetten. D’r zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen bijdragen aan de sanctuary en helpen om het leven van de ezeltjes op Bonaire te verbeteren.

Een manier om te helpen is door middel van financiële donaties. Bezoekers van de sanctuary kunnen ter plaatse doneren, maar je kunt ook online doneren aan de sanctuary. Donaties kunnen helpen om de kosten van: dagelijkse zorg voor de ezels te dekken, zoals voedsel, water en medische zorg.

Een andere manier om de Donkey Sanctuary Bonaire te helpen is door vrijwilligerswerk te doen. D’r zijn verschillende taken waarvoor vrijwilligers nodig zijn, zoals ‘t verzorgen van de ezels, het schoonmaken van de faciliteiten en het assisteren bij educatieve programma’s. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor korte maar ook langere periodes en d’r zijn mogelijkheden voor om in je eentje of ook als groep te helpen. Lees verder op dewebsitevan de donkey sanctuary.

Donkey Sanctuary Bonaire - Alles over de Ezelopvang (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 5846

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.